خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره صمیمیت زناشویی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره صمیمیت زناشویی
قیمت : 15,000 تومان
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی شما چیست؟
ثبت نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اشتغال مادران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اشتغال مادران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اشتغال مادران

تعداد صفحات : 43

فرمت : WORD

بسیار کامل

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت
  • دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

بخشی از متن:

اشتغال مادر:

(به نقل از حدادی وهمکاران،2007)در چارچوب مدل هاي نظري نقش در غرب دو رويكرد عمده يكي با ديد مثبت وديگري با ديدگاهي منفي به مسئلة رابطه نقش اشتغال و سلامت در مورد زنان پرداخته است كه در اين جا به اختصار به هر يك از دو ديدگاه اشاره مي شود.در چارچوب رويكرد منفي، گذشته از نظريه پارسونز در مورد تفكيك كاركردي نقش زنان و مردان و تأكيد وي بر لزوم عدم اشتغال زنان خانه دار، مي توان از فرضيه هاي تكثرنقش، تضاد نقش، فشار بار اضافي نقش، فرضيه كم يابي و فرضيه فشار نقش نام برد .هريك از اين فرضيه ها به نوعي حكايت از اين دارند كه زناني كه به كار در ازاي دستمزد مي پردازند، بيش تر احتمال دارد به دلايلي چون حجم بيش تر كار، افزايش انتظارات ومسئوليت هاي بيش تر و استرس ناشي از ايفاي چند نقش توأمان، از نظر سلامت دروضعيت نامطلوب تري نسبت به زناني كه صرفاً به نقش هاي سنتي همسري و مادري مي پردازند، قرار گيرند . در مقابل، در چارچوب مد ل هاي رويكرد مثبت، به فرضية اعتلاي نقش، نظرية بسط نقش و فرضية تجمع نقش مي توان استناد نمودكه طي آن نقش اشتغال كه به عنوان نقش جديدي به نقش هاي سنتي زنان اضافه شده، به عنوان يك امر مثبت و پرفايده در نظر گرفته مي شود. در اينجا مكانيزم تأثير گذاري مثبت نقش اشتغال از طريق عزت نفس افزايش يافته، درآمد بيشتر، كسب حمايت اجتماعي گسترده تر كه با اشتغال در ازاي درآمد همبسته است.در جهت ارتقاي سلامت زنان مورد تأكي می گيرد.آربر[1](1991) يادآور مي شود كه كه اشتغال به كار زنان مي بايست هم به عنوان نقشي ديگر و هم به عنوان متغيري ساختاري در نظر گرفت. اشتغال به عنوان نقشي اضافه شده مي تواند در بر دارنده تعهدات و مسئوليت هاي بيش تر باشد، اما از سويي ديگر، زنان باجايگاهي كه در بازار كار احراز مي كنند، پاداش مي گيرند و اين امر حكايت بيش ترآن ها رابر منابع مالي در پي دارد و به آن ها اين فرصت را اعطا مي كند كه بتوانند به نحومثبتي برشرايط زندگي خودوخانوادة خود تأثيرگذار باشند(آربر،1991).بنابراین اشتغال مادر مشروط بر این که نیازهای جسمی وروانی کودک رسیدگی شود،مانعی برای تحول کودک محسوب نمی شود. كودكان مادران شاغل درمقايسه با كودكان مادران خانه دار، غالباً از سازگاري شخصيتي اجتماعي بهتري در مدرسه برخوردارند. در مورد مفهوم جنسيت عقايد معقولانه تري دارند و درمورد فعاليتهاي زن و مرد عقايد قالبي كمتر دارند(هافمن،1989). گیل وروبرتز (1996) در پزوهشی ارتباط بین اشتغال مادر وپیشرفت تحصيلي و سازگاري تحصيلي را بررسي نمودهاند، نتايج پژوهش آنها اين بود كه وضعيت اشتغال مادر به تنهايي اثر متفاوتي بر رشد كودكان ندارد، در عوض اشتغال مادر با رشد كودكان از طريق متغيرهاي ميانجي يا واسطه اي مرتبط است.

پژوهشهای انجام شد در ایران :

سيف ( 1372 ) سلامت و عدم سلامت روان را به مقد ار زيادي ناشي از تجارب موفق وناموفق دانش آموزان در دوران تحصيلي مي داند. حناني ( 1383،به نقل پور افکار،1391 ) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه عملكرد خانواده و سلامت عمومي فرزندان انجام دادند. نتايج نشان داد كه بين عملكرد خانواده به طور كلي و سلامت عمومي دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد . از ميان متغيرهاي عملكرد خانواده ، بين ميزان همبستگي خانواده و سلامت عمومي دانش آموزان رابطه مثبت و معني داري به دست مي آمد. کافی(1383)توجه و اهمیت والدین به پیشرفت تحصیلی فرزندان ممکن است در دانش آموزان انگیزه قوی برای یادگیری ایجاد کند.شعاري نژاد(1362 ).اشتغال مادر وعدم حضور تمام وقت وي در خانواده جزء مهمترين عوامل موثر در سازگاري كودكند .

.....................

.............

....

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران


[1]Arber

منابع فارسی

ـ آزاد ،جلال،(1391)،بررسی تاثیرسطح سوادوالدین برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دانشگاه فرهنگیان ،زنجان،

ـابوالقاسمی،عباس ،جوانمردی،لیلا(1391)،نقش مطلوبيت اجتماعي،سلامت رواني وخودكآرمدي در پيش بيني پيشرفتت حصيلي دانش آموزان دختر، مجله ي روان شناسي مدرسه،دوره ي1 ،شماره ي 2/20-6،

ـ ابوطالبی،حمیرا،روحانی،عباس،(1388) رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی،سازمانی،سال نخست ،شماره اول،

ـاتكينسون ريتا،ل.وهمكاران، (1373)،زمينه روانشناسي. ترجمه محمدتقي براهني وهمكاران تهران:نتشارات:رشد.

ـ احدی،حسن، محسنی،نیک چهره(1376)،روانشناسی رشد(مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی وجوانی)تهران ،انتشارات بنیاد،

ـ احمدی،علی اضغر ،تقوی،سیدحسن،(1382)تاثیر اشتغال مادر بر عملکرد رفتاری وآموزشی فرزندان،فصلنامه پژوهش زنان دوره 1شماره 5 ص 124-105

ـ احمد خاني،محمدرضا،(1380)مقايسه وبرسي سلامت روان بين سه گروه دانش آموز، پسر مقطع دبيرستان ،داراري پدر،فاقد پدر و شاهد، رساله دکتری ،دانشگاه تربيت معلم.

ـ اديبي، حسن،انصاري، عبد المعبود،(1383)، نظريه هاي جامعه شناسی، تهران،نشر دانژه،ص 89

ـ استيپك،ديبورا،جي،(1385)؛انگيزش براي يادگيري(از نظريه تا عمل)،ترجمه دكتر رمضان حسن زاده و دكتر نرجس عمويي،

ـافشاری،م(،1375)،مقایسه عملکرد تحصیلی وسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش آموزان دختروپسرپایه اول راهنمایی زنان شاغل وغیر شاغل با منترل هوش درشهر شوشتر،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز

ـآقا محمدیان،حمید رضا،(1384)،بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختردانش آموز شهرستان مشهد، مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شماره 2، ص 163-143

ـ اميدوار ،هدایت، اميدوار،خسرو، اميدوار،عظیم،( 1392)،تعيين اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت زمان برسلامت رواني وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، مجله ي روان شناسي مدرسه،دوره 2 شماره3/22-6

ـ امین خندقی،مقصود؛ پاک مهر،حمیده،(1390)؛ارتباط بین سلامت روان وتفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه علمی – پژوهش اصول بهداشت روانی ،شماره 50 ،ص123-114

ـ انیسی،جعفر؛ سلیمی،حسن؛ میرزمانی،محبوبه؛رئیسی،فاطمه؛ نیکنام،مژگان،( 1386)بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان،مجله علمی -پژوهشی علوم رفتاری، شماره 2 ، ص از 163 تا 170

-ایازی نیا،علی رضا،(1383)،مقایسه بهداشت روانی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی ومهندسی دانشگاه شیراز فارغ تحصیل از مراکز تیز هوشان با مدارس عادی ، پایان نامه منتشرنشده جهت اخذ درجه کار شناسی،

ـ بابايي، غلامرضا،(1381)بررسي و مقايسه عزت نفس ومسوولیت پذري وروحيه همكاري و سلامت عمومي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي ومتوسطه مدارس شبانه روزي با دانش آموزان مدارس عادي استان آذربايجان غربي . پايان نامه كارشناسي ارشد منتشر نشده، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،. دانشگاه اروميه.،

ـ بستان، حسین؛(1383)،اسلام وجامعه­شناسی خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، ص 95-75

ـ بفخم، محمد،(1387)،رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت و خلاقیت در بین دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان دزفول،پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی؛ دانشگاه آزاد واحد اهواز.

ـ بیابانگرد، اسماعیل(1373)روش‌های افزایش عزت نفس کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول،

ـ بیابانگرد، اسماعیل(1380)روش های افزایش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان،.

_ بیابانگرد ،اسماعیل(1386)روش های پیشگیری از افت تحصیلی ،فروست تهران : انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، شماره انتشار 115، چاپ پنجم،

_ تاجری،بیوک( 1389)تاثیر اشتغال مادران بر عملکردرفتاری وآموزشی فرزندان،

ـ پاول، جي ،تروور، جي، سيمون،(1377)، فشار رواني ، اضطراب و اههاي مقابله با آن . ترجمه : عباسي بخشي پور ود سر و صبوري مقدم ، حسن . مشهد . آستان قدس.

ـ پرويزراد،پیمان، يزداني چراتي ،جمشید، صادقي ،محمد رضا،محمدی،اکبر،حسینی،هادی(1392)ارتباط سلامت روان با پيشرفت تحصيلي و متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و سوم شماره 109 ص246-241

ـ پور افکار،نصراله(1391)بررسي نقش رابطه سلامت رواني بر رشد تحصيلي دانشجويان، مطالعه موردي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان،فصلنامه علمی – پژوهشی تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشترسال ششم، شماره 19 ، ص 116-95

- پور شافعی ، هادی،(1370) بررسی رابطه ی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره ی متوسطه شهرستان قائن ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

ـ پور قاز،عبدالوهاب، رقیبی،مهوش( 1384)بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرزاهدان،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان ،سال دوم، ص 84-69

ـ تمنایی فر،محمدرضا.سلامی محمد آبادی،فاطمه، دشتبان زاده،سمیه،(1390)رابطه سلامت روان و شادکامی با موفقیت تحصیلی دانشجویان فصلنامه علمی- ترویجی، مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی،شماره 47، ص63-46

ـ توكلي، محمدباقر ،( 1376)بررسي رابطه اشتغال مادران بر سازگاري اجتماعي عملكرد تحصيلي فرزندان آنان در مقطع ابتدايي شهرستان سنندج،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبايي.

ـ ثنائی،باقر(1375)آسیب شناسی و سلامت روان از نظر مازلو ،فصلنامه علمی –پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره20 ، ص 34-13

ـ حافظی، عشرت،( 1381)رابطه بین انگیزش تحصیلی و شیوههای رویارویی با تنیدگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سمپاد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکد ه ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

ـ حدادي، مهدی، كلدي،علیرضا،سجادي، حمیرا، صالحي،م.سعود، (1390)،ارتباط ردة شغلي و سلامت روان در زنان شاغل، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 40.

ـ حسن زاده؛رمضان،ایمانی فر ،پریسا(1389)رابطه خلاقیت وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی جوانان ونوجوانان،مجله تخصصی ،جامعه شناسی،سال اول پیش شماره سوم،

ـ حسینی،سیدعلی اکبر(، 1376)مقدمه ای بر بهداشت روانی از دیدگاه اسلام ،مجله پژوهشهای تربیتی وروانشناختی دانشگاه اصفهان دوره جدید،سال اول،شماره 1، ص24تا 12

ـ حسینی طباطبایی،فوزیه، قدیمی مقدم،ملک محمد( 1386)بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی،فصلنامه علمی –پژوهشی، پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدخوراسگان اصفهان،شماره 15،ص 147-119

ـ حسيني نسب،سیدداود، خضرلوي اقدم،لیدا(1388)بررسي مقايسه اي ميزان سازگاري دختران مدارس ابتدايي تبريز داراي مادران شاغل و غيرشاغل، فصلنامه زن و مطالعات خانواده دانشگاه تبریز سال اول- شماره چهارم، ص 114-99

- حيدر نيا، احمد(1383)،مشاور خانواده، مقايسه سلامت روان و عزت نفس پسران تحت حضانت پدر،پسران تحت حضانت مادر و پسران عادي مدرسه راهنمايي اسلام شهر،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران.

ـ حیدریان،معصومه،حق نظری،ناهید،صالحی،رضا،(1385)بررسی سطح سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. مجله پزوهشی دانشگاه آزاد سسندج.

ـ خانجانی،زینب،محمود زاده،رقیه(1392)مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال چهارم. شماره شانزدهم، ص52 -37

ـخدابخش،روشنک،جعفری،مصطفی(1388)مقایسه سبک های فرزند پروری زنان شاغل وخانه دار،فصلنامه فرهنگی-دفاعی زنان وخانواده سال 5 شماره 15 ،ص42-27

ـخدارحیمی،سیامک(1374)،مفهوم سلامت روان شناختی،چاپ اول،مشهد، انتشارات جاودان خرد .

-خسروی،زهره،آقاجانی،مریم( 1381)بررسی رابطه بین سلامت روان،منبع کنترل وشیوه های مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر تهران، فصلنامه مطالعات اجنماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا،دوره1،شماره 1

ـ خسروی،زهره،چراغی، ملایی،(1391)،بررسی مقایسه ای تعهداجتماعی،شادکامی وسلامت روان در دانش آموزان ودانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا سال 10 شماره 1،ص 36-7

ـ خیر،محمد،( 1365)،رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها وشرایط خانوادگی،نشریه علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه شیراز،شماره 2 ص 85-73

- دادستان،پریرخ،منصور،محمد،(1378)روانشناسی ژنتیک،2،ژرف،چاپ5 ،ص 49

ـ دانش پژوه، زهرا،( 1388،)ويژگي دانش‌آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامة آموزشي شمارة 18. فصلنامة خبري آموزش و پرورش.

...............

.......

..

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران

Reference

- Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead Burden. R. L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

- Alexander, Karl L., Doris R. Entwisle, and Susan L. Dauber. 1993. “First Grade Classroom Behavior: Its Short- and Long-Term Consequences for School Performance.” Child Development 64:801–14.

- Bakhshi Surshjani L. [The relationship between emotionalintelligence and mental health and academic performance of male and female students of IslamicAzaduniversityBehbahan].J.KhowledgeResSciEdun curriculum2008;22(19):97-116. (Persian)

-Bandura,A (1982)."Self-efficacy Mechanism IN HumanAgencAmerican .J.Psychologist (37)(2),122-147 Bernett, R. C & Rivers. C (1996). She works he works. Sanfransisco: Harper Ssanfransisco.

- Baruch, G.K. (1972). Maternal influence upon College Women’s attitudes toward women and work. Developmental Psychology; No.6, 32-37.

.Bowlby,John,1973,Attachmentandloss,Vol,2;Separation:Anxiety,and,Anger. New york:BasicBooks.

- Belfer M: Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across the globe. J Child Psychol Psychiatry 2008, 49:226–236.

- Beyer , S .(1995). Maternal employment and children academiachievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Reviwe , Volume 15, Issue 2, 212-253.

- Berger, L. Brooks-Gunn, J. Paxson , C .Waldfogel , Jane. (2007). First – year maternal employment and child out comes :Differences across racial and ethnic groups, Children and Youth Services Review

-Brown,J.E. Broom,D.H. Nicholson,J.M . Bittman,M.(2010). Do working mothers raise couch potato kids? Maternal employment and children lifestyle bahaviours and weight in early childhood. Social Science & Medicine. Volume 70, Issue 11,1816-1824.

- Brakett MA, Mayer JD, Warner RM. Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. J Personal Individual Diff 2004;36(6):1367-1404

- Caplan, Paula, J. (2000). The new don’t blame mother. Rutledge, New York London.-

-Craig, L., and M. Bittman. (2008).The Incremental Time Costs of Children: An Analysis of Children’s Impact on Adult Time Use in Australia. Feminist Economics 14(2): 59–88..

.........................

............

.....

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

eshteghal madaran_1552766774_3165_1635_1255.zip0.08 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت
فروشگاه فایل