خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هیپنوتراپی
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR
مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR
قیمت : 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره صمیمیت زناشویی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره صمیمیت زناشویی
قیمت : 15,000 تومان
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی شما چیست؟
ثبت نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی عمومی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی عمومی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خودکارآمدی

تعداد صفحات : 20

فرمت : doc

بسیار کامل

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت
 • دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

بخشی از متن:

خودکارآمدی و انگیزش

نظريه هاي معاصر انگيزش با تمركز بر فرآيندهاي شناختي و عاطفي، چنين بيان مي كنندكه اين فرآيندها، اعمال انسان را برمي انگيزند، جهت دهي مي كنند و تداوم مي بخشند. يكي از فرآيندهاي انگيزش به نام «خودكارآمدي ادراك شده» مي باشد. خودكارآمدي، به باورهاي افراد در مورد قابليت هاي خود در يادگيري و انجام رفتار در سطحي معين مربوط مي شود(بندورا،1986،1997). تحقيقات زيادي نشان داده اند كه خودكارآمدي برانگيزش، يادگيري و پيشرفت تحصيلي تاثيرمي گذارد( پاجارس،1996،شانك،1995، ترجمه ی کبیری، 1385، ص:59).

دانش آموزاني كه در يادگيري و انجام تكليف، احساس كارآمدي دارند، در مقايسه با دانش آموزاني كه نسبت به قابليت هاي يادگيري خود شك و ترديد دارند، در سطح بالاتري پيشرفت مي كنند، آماده تر هستند، با جديت بيشتري فعاليت مي كنند و استقامت بيشتري نيز دارند.

به طور کلي يافته ها نشان مي دهند که باورهاي خودکارآمدي در انتخاب رشته تحصيلي و تصميمات شغلي دانشجويان کالج تاثير مي گذارند. دانشجويان، رشته ها و مشاغلي را انتخاب مي کنند که احساس مي کنند در آن توانمندتر هستند و از رشته ها و مشاغلي که احساس مي کنند در آن ها کمتر توانمند هستند، اجتناب مي کنند.

زماني كه محيط، از نظر غني سازي فعاليت هاي مورد علاقه اي كه حس كنجكاوي بچه ها را تحريك مي كنند، آماده شد و چالش هايي را كه بچه ها مي توانند از عهده ي آنها برآيند، مهيا ساخت، دانش آموزان براي دست و پنجه نرم كردن با فعاليت، انگيزه پيدا مي كنند و در نتيجه، نحوه فراگيري اطلاعات و مهارت هاي جديد را ياد مي گيرند.

هم سالان نیز بر خودكارآمدي دانش آموزان تاثيرمي گذارند. مشاهده ي افرادي كه مشابه باشخص وموفق نيز هستند، مي تواند خودكارآمدي مشاهده گر را تقويت كند و او را براي انجام تكليف برانگيزد (شانك،1987 ترجمه کبیری، 1385، ص:59).

گروه هاي همسال، جامعه پذيري انگيزش را بالامي برند. تغييرات انگيزشي بچه ها در طول سال تحصيلي، به طور دقيق به وسيله عضويت درگروه هاي هم سال، در ابتداي سال تحصيلي پيش بيني مي شود (كيندرمن،مك كولام وگيبسون،1996). بچه هايي كه به گروه هاي «بيش انگيخته» مي پيوندند، در طول سال تحصيلي به طور مثبتي تغيير مي كنند. در نقطه مقابل، درگروهاي كم تر برانگيخته، به طور منفي تغيير مي يابند.

........................

...............

.......

پیشینه

تحقيقات خارجی :

تئوري شناختي اجتماعي معتقد است که خودکارآمدي به طور قوي بر انتخاب افراد، تصميم گيري و ميزان کوششي که صرف مي کنند و اين که چه مدت در مواجه شدن با چالش ها پشتکار به خرج مي دهند، تاثير دارد. (بندورا، 1989) لنت و بروان، لارکين 1986-1984، کروپل، 1997 و زيمرمن نيز ارتباط قوي بين ادراک خودکارآمدي، ادراک فرد از نظم بخشي، فرايند نظم بخشي و پيشرفت تحصيلي را نشان داده است.

پنتربچ (1195) همچنين در يک پژوهش ديگر به منظور بررسي خودهاي احتمالي يا ادراک افراد از آنچه که ممکن است در آينده باشند و تاثير آن ها در خودکارآمدي، نشان داد که خودهاي احتمالي بر روي خودکارآمدي تاثير مي گذارد. پاجارس نيز دريک تحليل مسير نشان داد که کفايت و اطمينان به خود دانش آموزان اثر مستقيم قوي در عملکرد همچنين يک اثر مستقيم در خودکارآمدي دارد(به نقل از پاجارس،1995).

...............

.........

....

تحقیقات داخلی:

نتايج تحقیق لواسانی و همکاران در پژوهشی با هدف شناسايي اثر آموزش راهبردهاي خودنظم بخشي بر راهبردهاي يادگيري، خودکارآمدي و اهداف پيشرفت دانش آموزان دختر مردود در درس رياضي (و با استفاده از دو گروه آزمایش و گواه) نشان داد که آموزش خودنظم بخشي بر اهداف پيشرفت اثر معناداري داشته است، بدين معنا که در گروه آزمايشي، در مقايسه با گروه کنترل، جهت گيري هدفي تجربي بيشتر و جهت گيري هاي عملکردي کمتر شده است. همچنين، گروه آزمايشي، به صورت معناداري خودکارآمدي و راهبردهاي يادگيري بالاتري را پس از آموزش در مقايسه با گروه کنترل نشان دادند( لواسانی، 1387، ص: 45). میرکمالی و حسینی در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین روحیه و خودکارآمدی پرداخته اند؛ یافته های پژوهش حاکی از ان است که بین روحیه مدرسان مراکز تربیت معلم و خودکارآمدی آنان رابطه ی مثبت مناداری وجود دارد( میرکمالی، 1387، ص: 133).

فهرست منابع

منابع داخلی

 • احدی، بتول: نریمانی، محمد: ابوالقاسمی، عباس: آسیایی، مریم. (1388). برررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی. دوره ی دهم. شماره ی 1.
 • احمدی، عزت اله: گروسی فرشی، میرتقی: شیخ علیزاده، سیاوش.( 1385). بررسی عوامل موثر بر خودباوری دانش آموزان. فصلنامه ی علمی ـ پزوهشی روان شناسی دالنشگاه تبریز. سال اول. شماره ی 2 و 3. تابستان و پاییز( 1385). صص: 1 تا 23.
 • اصغر نژاد، طاهره: خداپناهی، محمد کریم: حیدری، محمود. بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی، مسند مهار گذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی. شماره ی 31.
 • اعرابیان، اقدس: خداپناهی، محمد کریم: حیدری، محمود: صالح صادق پور، بهرام. بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی داتنشجویان. مجله روان شناسی شماره ی 32. صص: 360 تا 371.
 • اکبری بورنگ، محمد: امین یزدی، سید امیر.( 1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان ذدر دانشجویان دانشگاهههای آزاد خراسان جنوبی. افق دانش: فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. دوره ی 15. شماره ی 13.
 • بیهقی، محمد بن حسین،( 1377)، تاریخ بیهقی، نشر مرکز، ص 257.
 • پاجارس، فرانک و شانگ، دال.( 1385). تحول خودکارآمدی تحصیلی. ترجمه مسعود کبیری. مشاور مدرسه. شماره 3. بهار(1385 ). ص 58 تا 61.
 • پروین، لارنس ا. (1374). روانشناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. مترجمان: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. موسسه خدمات فرهنگی رسا. تهران.
 • پورافکاری، نصرت الله.(1385). فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی و زمینه های وابسته. تهران:فرهنگمعاصر
 • جلالی، محمد رضا: قاسم پور، حبیب الله. (1378). پژوهشی در مفهوم جرأت ورزی و روشها و رویکردهای درمانی آن. مجله مدرس علوم انسانی. پاییز( 1378 )- شماره 12 از صفحه 97 تا 118
 • چراغی، فاطمه: حسنی، پرخیده: یغمایی، فریده: علوی مجد، حمید.( 1388). تدوین و روان سنجی ابزار خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری. فصلنامه ی پایش. سال نهم. شماره ی اول. زمستان( 1388). صص: 51 تا 60.
 • حجازی، الهه: شکوری فر، معصومه.( 1378). رابطه پاسخ های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت، هدف های اجتماعی و ادراک خود- کارآمدی کودکان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی.دانشگاه تهران . تابستان( 1378 ) شماره 59 .صص 47 تا 65.
 • حجازی، الهه: نقش، زهرا.( 1387). الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خود نظم بخشی در درس ریاضی. تازه های علوم شناختی . سال 10. شماره ی 4. صص: 27 تا 38.
 • حق بین، محسن.( 1385). آیا بالا بودن سطح حرمت خود به کارآمدی بهتر، موفقیت شخصی، خوشبختی یا سبکهای زندگی سالمتر منجر می شود؟. فصلنامه ی روانشناسان ایرانی. سال دوم. شماره ی 7. بهار( 1385).
 • خاکساربلداجی، محمد علی.( 1384). رابطه سبک های یادگیری، خودکارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش آموزان متوسطه نظری . مجله نوآوری های آموزشی، زمستان (1384 )- شماره 14 از صفحه 107 تا 131 .
 • خرازی، سید علی نقی: اژه ای، جواد: قاضی طباطبایی، سید محمود: کارشکی، حسین.( 1387). بررسی رابطه ی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی: آزمون یک الگوی علی. مجله ی روان شناسی و علوم تربیتی سال سی و هشتم. شماره ی 3. صص: 69 تا 87.
 • خواستار، حمزه. (1387). بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم انداز . کارشناس ارشد ، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت.
 • خیر، محمد: استوار، صغری: لطیفیان، مرتضی: تقوی، سید محمد رضا: سامانی، سیامک.( 1387). اثر واسطه گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیریهای داوری. مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم. شماره ی 1. بهار( 1387). صص24 تا 32.
 • درویزه، زهرا: خسروی، زهره: جاهدی، سهیلا.( 1376). بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، تابستان شماره 22. ص 47 تا 60.
 • دیره، عزت: بنی جمالی، شکوه السادات.( 1388). بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مطالعات روان شناختی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. دوره ی 5. شماره ی 3.
 • رجبی، غلامرضا. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE- 10) در دانشجویان روانشناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت. اندیشه های نوین تربیتی. دوره ی 2. شماره ی 1 و 2. بهار و تابستان( 1385). صص 111 تا 122.
 • شماعی زاده، مرضیه : عابدی، محمد رضا.( 1384). بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی. بهار( 1384). شماره 23. ص 29 تا 38 .
 • شولتز، دوان پی و شولنز، سیدنی الن.( 1387).نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. نشر ویرایش. تهران.
 • شولتز، دوان. (1990) . نظریه های شخصیت. ترجمه ی یوسف کریمی و همکاران(1384). تهران: ارسباران
 • شهنی ییلاق، منیجه: بنابی مبارکی، زهرا: شکرکن، حسین.( 1384). بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی ( خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدفهای عملکردگرا، عملکرد گریزی و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.( 1384). دوره ی سوم. سال دوازدهم. شماره ی 3. صص: 47 تا 76.
 • صالحی، رضوان: عابدی، محمد رضا: فرحبخش، کیومرث. (1385). رابطه ی باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد. دانش و پزوهش در روان شناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان). شماره ی بیست و هفتم و بیست و هشتم. بهار و تابستان (1385). صص 113 تا 124.
 • صحبت زاده، رزاق: اژه ای، جواد. ( 1379 ). پاسخهای رفتاری تیزهوشان به محرکهای مبهم اجتماعی. مجله ی روانشناسی13. سال چهارم. شماره ی 1. بهار (1379).
 • صمدی، معصومه.( 1387). بررسی تاثیر بازخورد نوشتاری معلم در کلاس درس بر خودکارآمدی و حل مساله ی ریاضی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی. اندیشه های نوین تربیتی. دوره ی 4. شماره ی 4. زمستان( 1387). صص 137 تا 153.
 • طهماسیان، کارینه: جزایری، علیرضا: محمدخانی، پروانه: قاضی طباطبایی، محمود.( 1386). مدل یابی خوداثرمندی جسمانی در افسردگی نوجوانان بر مبنای مدل عاملیتی بندورا از افسردگی. توانبخشی. دوره ی هشتم. ویزه نامه ی توانبخشی در بیماریها و اختلالات روانی.( 1386). شماره ی مسلسل 29. صص:34 تا 39.
 • عبداللهی، بیژن.( 1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. تدبیر. اردیبهشت (1385). شماره 168. (ص 35 تا 40)
 • غلامعلی لواسانی، مسعود: حجازی، الهه: ملک زاده، اکرم.( 1387). اثر آموزش راهبردهای خود نظم بخشی بر راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و اهداف پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی دوم راهنمایی مردود در درس ریاضی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. سال38. شماره 4. زمستان( 1387). صص: 45 تا 65.
 • قلیپور، آرین : پیران نژاد، علی .( 1386 ). بررسی اثرهاي عدالت در ایجاد و ارتقاي خودباوري در نهادهاي آموزشی. پژوهشنامه علوم انسانی: شماره 53 ، بهار( 1386 ). صص 357 تا 374.
 • کجباف، محمد باقر: مولوی، حسین: شیرازی تهرانی، علیرضا. (1382 ). رابطه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. تازه های علوم شناختی. سال 5. شماره ی 1.صص27 تا 33.

......................

............

.....

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

mb131bvfghtrs_1546547684_2931_1635_1240.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت
فروشگاه فایل